sp hư hỏng sau khi nhận được hàng , phải chụp 3 tấm hình rõ ràng thấy được sp hư hỏng như thế nào và 1 phiếu có mã số vận chuyển được dán trên thùng hàng . 1 video ngắn vê sản phẩm hư hỏng , nếu lấy sẽ được giảm giá . hoàn trả sẽ được đổi một sản phẩm khác tương tự .